Overview of the legal framework

Bulgaria

Author

Bulgarian Helsinki Committee

Main legislative acts relevant to asylum procedures, reception conditions and detention

Title in English

Original Title (BG)

Abbreviation

Web Link

Law on Asylum and Refugees

 

Закон за убежището и бежанците

 

LAR

EN

Amended by: Law amending the Law on Asylum and Refugees, № 101/2015 of 11 December 2015

Закон за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците

 

BG

Law on Aliens in the Republic of Bulgaria

Amended by: Law amending the Law on Aliens in the republic of Bulgaria, № 97/2016 of 2 December 2016

 

Закон за чужденците в Република България

Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България

 

LARB

BG

 

BG

 

 

Main implementing decrees and administrative guidelines and regulations relevant to asylum procedures, reception conditions and detention

Title in English

Original Title (BG)

Abbreviation

Web Link

Ordinance № 332 of 28 December 2008 for the responsibilities and coordination among the state agencies, implementing Council Regulation (EC) No 343/2003 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an asylum application lodged in one of the Member States by a third-country national, Commission Regulation (EC) No 1560/2003 of 2 September 2003 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 343/2003,  Council Regulation No 2725/2000 concerning the establishment of ‘Eurodac’ for the comparison of fingerprints for the effective application of the Dublin Convention and Council Regulation (EC) No 407/2002 of 28 February 2002 laying down certain rules to implement Regulation (EC) No 2725/2000

Наредба приета с ПМС №332 от 28.12.2008 за отговорността и координацията на държавните органи, осъществяващи действия по прилагането на Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета от 18 февруари 2003 г. за установяване на критерии и механизми за определяне на държава членка, компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета страна, Регламент (ЕО) № 1560/2003 на Комисията от 2 септември 2003г. за определяне условията за прилагане на Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета страна, Регламент (ЕО) № 2725/2000 на Съвета от 11 декември 2000г. за създаване на система "ЕВРОДАК" за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Дъблинската конвенция и Регламент (ЕО) № 407/2002 на Съвета от 28 февруари 2002 г. за определяне на някои условия за прилагането на Регламент (ЕО) № 2725/2000 относно създаването на системата "ЕВРОДАК" за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Дъблинската конвенция

ORD332/08

BG

Ordinance № I-13 of 29 January 2004 on the rules for administrative detention of aliens and the functionning of the premises for aliens’ temporary accommodation

Наредба № І-13 от 29 януари 2004  за реда за временно настаняване на чужденци, за организацията и дейността на специалните домове за временно настаняване на чужденци

ORD1-13/04

BG

Ordinance № 208 of 12 August 2016 on rules and conditions to conclude, implement and cease integration agreements with foreigners granted asylum or international protection

Постановление № 208 от 12 август 2016 г. за приемане на Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила

Integration Ordinance

BG

 

About AIDA

The Asylum Information Database (AIDA) is a database managed by the European Council on Refugees and Exiles (ECRE), containing information on asylum procedures, reception conditions, detenti